Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SEI BELLA WEBSHOP 


ONDERNEMINGSGEGEVENS
WWW.SEIBELLA.BE (TTH Solutions gcv) 
BTW – nummer: BE0843011063
Baalsesteenweg 159A, 3130 Begijnendijk
info@seibella.be 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd ‘Gebruiker’ of ‘U’) van de website WWW.SEIBELLA.BE (hierna genoemd ’Site’) en de eigenaar van die website zijnde de TTH SOLUTIONS GCV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 159A met als uniek bedrijfsnummer BE0843011063. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de Site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met de TTH SOLUTIONS GCV exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site. De TTH SOLUTIONS GCV behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de Site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de Site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. 

ARTIKEL 2: PRIJS
Alle vermelde verkoopprijzen op de Site zijn steeds inclusief BTW en taksen, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De TTH SOLUTIONS GCV behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te passen. 

ARTIKEL 3: AANBOD
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de landen van de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de Site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@seibella.be. De TTH SOLUTIONS GCV is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De TTH SOLUTIONS GCV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de TTH SOLUTIONS GCV. De TTH SOLUTIONS GCV is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN
De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het SEI BELLA assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van info@seibella.be. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: VISA, Mastercard, Bancontact/Mistercash, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, ING Home Pay, Apple Pay, SEPA Overboeking. OPGELET, bij een SEPA Overboeking kan het tot drie werkdagen duren vooraleer het bedrag ons heeft bereikt.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de TTH SOLUTIONS GCV. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de TTH SOLUTIONS GCV te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de TTH SOLUTIONS GCV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de TTH SOLUTIONS GCV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

ARTIKEL 7: KLACHTEN
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst info@seibella.be

ARTIKEL 8: GARANTIE
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de Site aankopen: 
DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN DE TTH SOLUTIONS GCV MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de TTH SOLUTIONS GCV.


We vragen u om de goederen terug te sturen in de staat waarin u ze ontvangen heeft. 
Indien het teruggestuurde product hieraan niet voldoet, bent u als koper aansprakelijk voor de waarde vermindering.

De SEI BELLA artikelen die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via de winkel of via andere kanalen. 
Modelformulier voor herroeping


ARTIKEL 10: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de TTH SOLUTIONS GCV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

ARTIKEL 11: WWW.ONLINESHOP.SEIBELLA.BE KLANTENDIENST
De klantendienst van de TTH SOLUTIONS GCV is bereikbaar via e-mail op info@seibella.be of per post op het volgende adres, Baalsesteenweg 159A, 3130 Begijnendijk. 

ARTIKEL 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN
Leveringen in België zullen gemiddeld 2 tot 3 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden), internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Alle verzendingen zijn traceerbaar. De TTH SOLUTIONS GCV gebruikt vaste verzendingstarieven: 
De verzendkosten zijn GRATIS voor bestellingen vanaf 100 EUR.

De verzendkosten voor leveringen in België zijn 7.95 EUR. 

De verzendkosten voor leveringen buiten Begië zijn 12,95 EUR. 


ARTIKEL 13: GESCHENKBONNEN
Een WWW.SEIBELLA.BE geschenkbon is geldig bij aankoop in het SEI BELLA INSTITUUT. Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Geschenkbonnen kunnen niet gebruikt worden om aankopen te doen via de.WWW.SEIBELLA.BE/WINKEL.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de TTH SOLUTIONS GCV. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De TTH SOLUTIONS GCV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

ARTIKEL 15: BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen. 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van LEUVEN (België) bevoegd. 

Het ODR – platform biedt een mogelijke alternatieve geschillenregeling.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij WWW.SEIBELLA.BE/WINKEL